obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se řídí platnou legislativou České republiky. Obsahují dodací podmínky, reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 • obchodní společnosti Sense Coco s.r.o.
 • se sídlem Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10
 • identifikační číslo: 05733219
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269241
 • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sensecoco.com

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sense Coco s.r.o., se sídlem Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 05733219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269241 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sensecoco.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Moravcova 7, 250 72 Kojetice;  
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9806979028, vedený u společnosti  Raiffeisen Bank, (dále jen „účet prodávajícího“);

V případě platby za zboží v hotovosti na dobírku je dále účtováno doběrečné ve výši 37,- Kč pokud se jedná o doručení zboží v rámci České republiky nebo doběrečné ve výši 60,- Kč, pokud se jedná o doručení zboží na Slovensko.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího – Moravcova 7, Kojetice 250 72,  či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží prodávající doručuje kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo společnosti PPL s.r.o.. Doručení zboží zajišťuje prodávající po České republice a Slovensku. Prodávající uvede u každého způsobu dodání zboží náklady na takové dodání. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z následujících možností:

Osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese Moravcova 7, 250 72 Kojetice (zdarma)

PPL po České republice

 • při objednávce v hodnotě menší nebo rovné 1.000,- Kč je cena dopravy 100,- Kč
 • při objednávce nad 1.000,- Kč je cena dopravy 0,- Kč, tedy doprava je zdarma

Česká pošta po České republice  

 • balík na poštu - při objednávce v hodnotě menší nebo rovné 1.000,- Kč je cena dopravy 95,- 
 • při objednávce nad 1.000,- Kč je cena dopravy 0,- Kč, tedy doprava je zdarma
 • balík do ruky - při objednávce v hodnotě menší nebo rovné 1.000,- Kč je cena dopravy 100,- Kč
 • při objednávce nad 1.000,- Kč je cena dopravy 0,- Kč, tedy doprava je zdarma

PPL na Slovensko

 • při objednávce v hodnotě menší nebo rovné 1.000,- Kč je cena dopravy 340,- Kč
 • při objednávce nad 1000,- Kč je cena dopravy 240,- Kč

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a platným reklamačním řádem prodávajícího, jehož text je dostupný mimo jiné na www.sensecoco.com.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@sensecoco.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10, adresa elektronické pošty info@sensecoco.com, telefon 734395400.

V Praze dne 11. 05. 2017

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • obchodní společnosti Sense Coco s.r.o.
 • se sídlem Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10
 • identifikační číslo: 05733219
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269241
 • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sensecoco.com

 

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek obchodní společnosti Sense Coco s.r.o. se sídlem Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 05733219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269241, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sensecoco.com.

 

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2.1. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Lhůta pro uplatnění reklamace

Vady zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. U zboží nabízeného prodávajícím, tedy u potravin, končí záruční doba uplynutím data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeném na obalu potraviny.

Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu, v případě zaslání zboží, běží lhůta od dojití zboží do místa určení.

Reklamace může být uplatněna pouze v případě, že jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro skladování potravin a kdy potravina nebyla otevřena, vyjma případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.

Oprávněná osoba

Právo reklamovat vady zboží má kupující, který zboží zakoupil u prodávajícího.

 

Uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle.

Kupující je při reklamaci povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží a prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží nebo účtenky či jiným prokazatelným způsobem.

 

Způsoby vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží
 • odstoupení od kupní smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Postup prodávajícího při vyřizování reklamace

V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

O oprávněnosti reklamace a kupujícím navrženém způsobu jejího vyřízení rozhoduje pověřený pracovník prodávajícího ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od data uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení reklamované vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.06.2017.


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF 530 Kb)

 

 

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Pořadatel

1.1. Pořadatelem, organizátorem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiálním facebookovém profilu společnosti Sense Coco s.r.o.  na webové adrese https://www.facebook.com/sensecoco/ (dále jen „soutěž“) je Sense Coco s.r.o., se sídlem Vršovická 1158/75, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 05733219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269241 (dále jen „pořadatel“).

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné soutěžní podmínky obecně upravují podmínky pro soutěže, které budou vyhlašovány pořadatelem. Při vyhlášení konkrétní dílčí soutěže řídící se těmito všeobecnými soutěžními podmínkami může pořadatel stanovit bližší podmínky a pravidla pro danou soutěž, zejména pak dobu trvání soutěže, upřesnění či bližší specifikaci soutěžního úkolu, způsob výběru výherců apod. Stanovené bližší podmínky a pravidla pro dílčí soutěž pak stojí vedle těchto všeobecných soutěžních podmínek a v případě, že jsou s nimi v rozporu, mají před všeobecnými soutěžními podmínkami pro danou dílčí soutěž přednost.

2.2. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a pořadatelem. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito všeobecnými soutěžními podmínkami a s konkrétními pravidly a podmínkami pro dílčí soutěž a zavazuje se je dodržovat. 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát pouze fyzická osoba ve věku alespoň 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito všeobecnými soutěžními podmínkami.

3.2. Soutěžící musí mít založen osobní facebookový profil pod svým skutečným jménem a příjmením. Jméno a příjmení soutěžícího uvedené v jeho osobním profilu se musí shodovat s údaji poskytnutými pořadateli pro zaslání výhry. Pokud soutěžící pro zaslání výhry uvede kontaktní údaje třetí osoby, tj. jiné jméno a příjmení, než pod kterým se zúčastnil soutěže, ztrácí nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. V takovém případě bude výhra předána náhradnímu výherci.

3.3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli a jakékoliv další osoby, které se podíleli na vývoji nebo organizaci soutěže a dále též všechny osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.4. Soutěžící je oprávněn se zapojit do každé dílčí soutěže pouze jednou.

3.5. V případě podezření, že soutěžící není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen, a to i po vyhlášení výsledků soutěže, případně může být vyzván k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti.

4. Mechanika soutěží a výhry

4.1. Mechanika dílčí soutěže bude vždy popsána pořadatelem při vyhlašování dílčí soutěže.

4.2. Jednotlivé výhry budou upřesněny pořadatelem při vyhlašování dílčí soutěže.

4.3. O výběru vítěze nebo vítězů rozhoduje pořadatel.

4.4. Jestliže výherce nezareaguje do 7 dnů na vyrozumění o výhře, pak výhra propadá pořadateli.

4.5. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.

4.6. Na získání výhry v soutěži není právní nárok.

5. Práva k poskytnutému obsahu

5.1. Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. 

5.2. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje pořadateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby pořadatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. 

5.3. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku pořadateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobní povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu, která pořadateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla. 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. 

6.2. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. 

6.3. Správcem osobních údajů je pořadatel a je oprávněn s nimi nakládat za účelem jejich zpracování a nakládání dle pravidel této soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese sídla pořadatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 

6.5. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. emailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek pořadatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele zasláním dotazu na adresu info@sensecoco.com nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

7. Ostatní podmínky

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

7.2. Pořadatel neodpovídá za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

7.3. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána, a pokud ji již převzal, je povinen ji na výzvu pořadatele nejpozději do tří dnů vrátit. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

7.4. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7.5. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

8.2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.

 

V Praze dne 11. 11. 2017